Θεωρητικές Αρχές Οργανωσιακών Αλλαγών στο Πυροσβεστικό Σώμα με Βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Δρ Μιχαήλ Χάλαρης

Λίγα λόγια για τον/την συγγραφέα

Δωρεάν

Η διατριβή που ακολουθεί εκπονήθηκε στο πλαίσιο των ατομικών εργασιών της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές αρχές των οργανωσιακών αλλαγών, με έμφαση στις δημόσιες υπηρεσίες, και να δώσει μια εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο των ενεργειών και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί μια διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο ενιαίο μοντέλο διοίκησης και οργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο 1ο Κεφάλαιο και εισαγωγή της εργασίας γίνεται παρουσίαση βασικών εννοιών και ορισμών της οργανωσιακής δομής, συνείδησης και ταυτότητας. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των διαθέσιμων ορισμών και των βασικών μοντέλων της οργανωσιακής αντίληψης, της σημασίας της για έναν οργανισμό, των χαρακτηριστικών της και το ρόλο της διοίκησης στη μετάδοση της. Ακόμη αναλύονται οι βασικές θεωρίες αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης. Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στην έννοια της αλλαγής και της σημαντικότητας που παρουσιάζει η σωστή διαχείριση της προκειμένου να επιτυγχάνεται ομαλή μετάβαση και προσαρμογή του κάθε οργανισμού στις νέες συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτός δραστηριοποιείται, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι φάσεις της διαδικασίας αλλαγής όπως αυτές περιγράφονται στο μοντέλο των Conner και Patterson. Επίσης αναλύονται οι τομείς στους οποίους απαιτούνται να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά η όλη διαδικασία της αλλαγής, ενώ στην συνέχεια επιχειρείται η στοχοποίηση ενεργειών που απαιτούνται συγκεκριμένα για κάθε έναν από αυτούς αναφορικά με το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η όλη διαδικασία μετάβασης στην νέα οργανωτική δομή και λειτουργία, υπό το πρίσμα ενός συνόλου δραστηριοτήτων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (διεργασία), συνοψίζοντας τα κύρια σημεία που πρέπει να εστιάσει ένας οργανισμός κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και εφαρμογής αυτής της αλλαγής. Τέλος στη Συζήτηση – Συμπεράσματα προτείνεται ένα εύχρηστο μοντέλο και η μεθοδολογία της έρευνας που απαιτείται για τη δημιουργία μιας νέας, ισχυρής οργανωσιακής δομής, συνείδησης και ταυτότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα αναπτύσσονται και προτείνονται δράσεις σχετικά με τις συνέπειες της ανομοιογένειας και της επιρροής των μελλοντικών αλλαγών ως προς την οργανωσιακή συνείδηση και ταυτότητα.

Πληροφορίες
  • Σελίδες
    77
  • Μορφή ebook
    .docx, .pdf
Φράση κλειδί:Οργανωσιακές Αλλαγές στο Πυροσβεστικό Σώμα
Κριτικές Χρηστών
comments powered by Disqus
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: